ความกระตือรือร้น ภาษาเกาหลี

패기
(패기 อ่านว่า paegi)

ความกระตือรือร้น ภาษาเกาหลี 패기

ตัวอย่างประโยค 패기 ภาษาเกาหลี

진정한 제다이의 패기를 지녔군
통통 튀고 패기 넘치는 젊은이를 구해보라고더군요