การพิจารณา การคำนึง ภาษาเกาหลี

참작
(참작 อ่านว่า chamjag)

การพิจารณา การคำนึง ภาษาเกาหลี 참작

ตัวอย่างประโยค 참작 ภาษาเกาหลี

참작할 여유가 나한텐 없어!
정상을 참작 24시간주지