การเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่พัก ภาษาเกาหลี

한걸음
(한걸음 อ่านว่า hangeol-eum)

การเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่พัก ภาษาเกาหลี 한걸음

ตัวอย่างประโยค 한걸음 ภาษาเกาหลี

하지만 안네는 항상 고독에서 한걸음씩 나아간다 .
여기를 한걸음 밟고 넘어서