หิน แท่นหิน ภาษาเกาหลี

암석
(암석 อ่านว่า amseog)

หิน แท่นหิน ภาษาเกาหลี 암석

ตัวอย่างประโยค 암석 ภาษาเกาหลี

수중 자력 암석 위에 폭뢰를 떨어뜨린게 전부였다