การฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง การกล่าวหา ภาษาเกาหลี

탄핵
(탄핵 อ่านว่า tanhaeg)

การฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง การกล่าวหา ภาษาเกาหลี 탄핵

ตัวอย่างประโยค 탄핵 ภาษาเกาหลี

맞아, 그래서 닉슨 대통령이 탄핵된 것 같아
그래서 닉슨 대통령이 탄핵된 것 같아