คณะผู้อภิปราย องค์คณะ ภาษาเกาหลี

패널
(패널 อ่านว่า paeneol)

คณะผู้อภิปราย องค์คณะ ภาษาเกาหลี 패널

ตัวอย่างประโยค 패널 ภาษาเกาหลี