ซอสพริกผัด ภาษาเกาหลี

고추장
(고추장 อ่านว่า gochujang)

ซอสพริกผัด ภาษาเกาหลี 고추장

ตัวอย่างประโยค 고추장 ภาษาเกาหลี

고추장 .