แก้ไข รักษา ปรับ ภาษาเกาหลี

고치다
(고치다 อ่านว่า gochida)

แก้ไข รักษา ปรับ ภาษาเกาหลี 고치다

ตัวอย่างประโยค 고치다 ภาษาเกาหลี

망가진 심장도 못 고치다니 안 봐도 뻔하군* ( *가상의 환자수술하는 ‘Operation’ 게임 )