ที่ทำงาน ภาษาเกาหลี

근무처
(근무처 อ่านว่า geunmucheo)

ที่ทำงาน ภาษาเกาหลี 근무처

ตัวอย่างประโยค 근무처 ภาษาเกาหลี

근무처는 일본비밀기지