ประเทศญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี

일본
(일본 อ่านว่า ilbon)

ประเทศญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 일본
ญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 일본어

ตัวอย่างประโยค 일본 ภาษาเกาหลี

일본에서도 오랬고 뭔 말인지 알지 ?
일본에서 생산됩니다
일본어가요 ?
밴드랑 일본 갔을 때 찾았어 너를 연상시더라
개빈은 이런 일본식 경영 형태신봉거든
일본, 유럽, 미국은행체계가 한 번에 무너지겠지 ?
단팥빵이 아마 일본에서 유래가 된 걸로 알고 있는데 .
구 일본군의 희망예측, 탁상공론
GNP는 약 85조엔 일본의 17%를 차지하고
카요코 앤 패터슨 미국대통령 특사 일본정부보고서보고 내가 판단한거야
일본인, 전 대학교수
미국 일본만
일본학계에서 쫓겨나 미국연구소이적이단아 노교수
기분나쁜 말이군 일본이름원래 이름인 ‘고지라’로 하지
일본식 존댓말 듣기 짜증는데 우리 반말 할때도 되지 않았나 ?
그 때도 아직 일본이 남아으면
일본의 소멸 위기에도 다시 한번 미국도움제공하겠다구요 ?
미국정부는 일본과 함께 고지라의 완벽관리권을 갖길 원합니다
일본정부의사결정군사적 간섭을 하는건 거절합니다
전후 일본은 쭉 그 나라속국이다
고지라를 확실히 처리하지 못한다면 일본은 전 세계신용을 잃게된다
일본의 미래까지 생각해야 하는게 나의 일이야