ภูเขาคึมกังซัน ภาษาเกาหลี

금강산
(금강산 อ่านว่า geumgangsan)

ภูเขาคึมกังซัน ภาษาเกาหลี 금강산

ตัวอย่างประโยค 금강산 ภาษาเกาหลี

그래, 그러자구! 금강산도 식후경 이라던데!
그러자구! 금강산도 식후경 이라던데!