ฝนซู่ สาด ซู่ ภาษาเกาหลี

소나기
(소나기 อ่านว่า sonagi)

ฝนซู่ สาด ซู่ ภาษาเกาหลี 소나기

ตัวอย่างประโยค 소나기 ภาษาเกาหลี

돈을 소나기처럼 뿌렸습니다