ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาษาเกาหลี

독창적
(독창적 อ่านว่า dogchangjeog)

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาษาเกาหลี 독창적

ตัวอย่างประโยค 독창적 ภาษาเกาหลี

독창적이다