อย่างใจดี อย่างกรุณา ภาษาเกาหลี

친절히
(친절히 อ่านว่า chinjeolhi)

อย่างใจดี อย่างกรุณา ภาษาเกาหลี 친절히

ตัวอย่างประโยค 친절히 ภาษาเกาหลี

우리서로를 친절히 대하면