อย่างหมกหมุ่น อย่างจดจ่อ ภาษาเกาหลี

골똘히
(골똘히 อ่านว่า golttolhi)

อย่างหมกหมุ่น อย่างจดจ่อ ภาษาเกาหลี 골똘히

ตัวอย่างประโยค 골똘히 ภาษาเกาหลี

골똘히 드라마열중하던 내가 발각되기 전까지