อัตราการทำผิด ภาษาเกาหลี

범죄율
(범죄율 อ่านว่า beomjoeyul)

อัตราการทำผิด ภาษาเกาหลี 범죄율

ตัวอย่างประโยค 범죄율 ภาษาเกาหลี

깨끗한 공기와, 낮은 범죄율
낮은 범죄율