ข่าวลือ ข่าวโจษจัน ภาษาเกาหลี

유언비어
(유언비어 อ่านว่า yueonbieo)

ข่าวลือ ข่าวโจษจัน ภาษาเกาหลี 유언비어

ตัวอย่างประโยค 유언비어 ภาษาเกาหลี

유언비어를 날조한 해의다. 체포해 .