เป็นพรวน ต่องแต่ง ภาษาเกาหลี

주렁주렁
(주렁주렁 อ่านว่า juleongjuleong)

เป็นพรวน ต่องแต่ง ภาษาเกาหลี 주렁주렁

ตัวอย่างประโยค 주렁주렁 ภาษาเกาหลี

천장에 주렁주렁 매달아두지