คิดถึง อาลัย ภาษาเกาหลี

그리워하다
(그리워하다 อ่านว่า geuliwohada)

คิดถึง อาลัย ภาษาเกาหลี 그리워하다

ตัวอย่างประโยค 그리워하다 ภาษาเกาหลี

근데 그리워하다니