ดรรชนี ดัชนี ภาษาเกาหลี

찾아보기
(찾아보기 อ่านว่า chaj-abogi)

ดรรชนี ดัชนี ภาษาเกาหลี 찾아보기

ตัวอย่างประโยค 찾아보기 ภาษาเกาหลี

흘려들어! 뭐라는거야 영감탱이 … 찾아보기나 하자