ทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้น้อย ภาษาเกาหลี

탁상공론
(탁상공론 อ่านว่า tagsang-gonglon)

ทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้น้อย ภาษาเกาหลี 탁상공론

ตัวอย่างประโยค 탁상공론 ภาษาเกาหลี

일본군의 희망예측, 탁상공론
탁상공론