กล่องใส่น้ำแข็ง ภาษาเกาหลี

아이스박스
(아이스박스 อ่านว่า aiseubagseu)

กล่องใส่น้ำแข็ง ภาษาเกาหลี 아이스박스

ตัวอย่างประโยค 아이스박스 ภาษาเกาหลี

거기서 아이스박스의 그 카드를 옮겨서