ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ภาษาเกาหลี

위성 사진
(위성 사진 อ่านว่า wiseong sajin)

ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ภาษาเกาหลี 위성 사진

ตัวอย่างประโยค 위성 사진 ภาษาเกาหลี

15분마다 정찰 위성 사진으로