กราฟเส้นหัก ภาษาเกาหลี

꺾은선 그래프
(꺾은선 그래프 อ่านว่า kkeokk-eunseon geulaepeu)

กราฟเส้นหัก ภาษาเกาหลี 꺾은선 그래프

ตัวอย่างประโยค 꺾은선 그래프 ภาษาเกาหลี

뭔가 꺾은선 그래프 같네요