เครื่องบินทิ้งระเบิด ภาษาเกาหลี

폭격기
(폭격기 อ่านว่า poggyeoggi)

เครื่องบินทิ้งระเบิด ภาษาเกาหลี 폭격기

ตัวอย่างประโยค 폭격기 ภาษาเกาหลี

적 폭격기들이 접근합니다
공군 509 폭격항공전투폭격기 B – 2
장거리 폭격기들은 공중에서 격추당했소 .
폭격기들이 당해
폭격기 호위해
폭격기들
마지막 폭격기 격추
네가 마지막 폭격기야 모든 게 너한테 달렸다
폭격기 전체를 잃어서
B – 52 폭격기지
무인 폭격기로 남 잔치나 엎지 말고