จาก แก่ ให้แก่ ให้ ถึง สำหรับ ภาษาเกาหลี

한테
(한테 อ่านว่า hante)

จาก แก่ ให้แก่ ให้ ถึง สำหรับ ภาษาเกาหลี 한테
จาก ภาษาเกาหลี 한테서
เข้าหา เข้าใส่ ภาษาเกาหลี 한테로

ตัวอย่างประโยค 한테 ภาษาเกาหลี

나라 경제에서 댁들한테는
우리한테 남은건 폭력이라고
당신들이 지배하면 우리한테 어떻게 할건데 ?
우리가 집에 남은 가족들한테 하듯
우리한테 안 걸려도, 사막이 있지
정황으로 봐선, 적어도 3 ~ 4명한테
이대로 경찰한테 붙잡히자구 우릴 다 죽일 셈이야 ?
새끼들한테 쏘지 말라고!
이곳에선 멕시코다른 나라처럼 아무한테나 총을 쏘진 않아요
닥쳐! 나한테 이래라 저래라아요
그럼 나한테 한 짓은 뭐요, 응 ?
동물원 동물들한테도 똑같은 말을 할 수 있소 ( 브린리. J. 해리스, 상원의원, 치안위원회 )
인디언들한테서제로취한거야
누구한테나 다
애들한테 무슨 짓을 –
댁들한테 반대한 죄지
선량사람들한테
식민지 주민들한테는 공정하게 대했을겁니다
난 이 나라 사람들한테 충성해요, 재판장님
그 개새끼독수리한테 맡겨 그 놈도
부모들한테 뭐라 그럴건데 ?
저한테 달리 할말이 있냐고 하셨지요,