บุคลิกภาพ ภาษาเกาหลี

인격
(인격 อ่านว่า ingyeog)

บุคลิกภาพ ภาษาเกาหลี 인격

ตัวอย่างประโยค 인격 ภาษาเกาหลี

반사회적인격장애가 심한 것 뿐이야! 공부 좀 해라!
이런 정도의 인격 손상
사악하고, 이중인격이에요
반항할 수 없는 내기를 걸지. 그의 인격을 걸고 말야 .
나는 저들의 둥지연결이 되었고, 내 인격은 완전히 지워졌었소 .