อีมูกี(งูยักษ์ที่ไม่มีเขา) ภาษาเกาหลี

이무기
(이무기 อ่านว่า imugi)

อีมูกี(งูยักษ์ที่ไม่มีเขา) ภาษาเกาหลี 이무기

ตัวอย่างประโยค 이무기 ภาษาเกาหลี

특수중장비 제1소대 휠로더 부대장비 01 각차, 이무기 베는검 01 각차 붐을 올려라
이무기 베는검 01, 중장비 11, BP1 작전지역도착완료 이상
중장비 11, 이무기 베는검 01, 알았다
이무기 베는검 01, 중장비 15 15대차량 배치 완료
신이 이무기를 무찌른 전설에서 따서
중장비 15, 이무기 베는검 01 알았다