พื้นที่ ภูมิภาค ท้องถิ่น เขต อาณาเขต ภาษาเกาหลี

지역
(지역 อ่านว่า jiyeog)

พื้นที่ ภูมิภาค ท้องถิ่น เขต อาณาเขต ภาษาเกาหลี 지역
เขตเลือกตั้ง ภาษาเกาหลี 지역구

ตัวอย่างประโยค 지역 ภาษาเกาหลี

밸리 지역은 40도까지 치솟았습니다
사막 지역의 수은계는 46도를 가리키고 있습니다
학교와 게토 지역을 자주는데
B – 52 전폭기들이 오늘 사이북부 캄보디아 국경 지역의
견인 지역이니까
NSA에게 저 지역의 카메라 설명서 다 보내라고 해 .
지역 역사상 가장
중국과 24킬로미터 떨어진 접경지역입니다
좋은 사람이야, 호츨러는 우리 지역출신 아니더냐
카우와이 지역 풍경변화는 말할것도 없을테구요
하지만 투라노는 전쟁지역이에요
해핀’은 아시는 대로 지역 기반 모바일 뉴스 통합변혁할 겁니다
안데스 지역 사람들이 많이 쓰는 모자야. 알파카 털로 만들지
– 지역코드 310 … – 마이크, 마이크, 마이크 …
특정 지역에 사는 사람들은 재앙이 일어나도 받아들여야 해요
10월 9일 04시 30분 PVK 지역
이 지역은 아직 위험합니다 서핑은 다른에서 하시죠
그들은 LA 지역을 다 휘젓고 있습니다
훌륭한 지역이오
알짜 지역은 모두 소유했다
동부 지역 술집에 들어가면 창녀들이 바글거린대 .
그쪽방사능위험지역 입니다 노란선 안으로 들어가지세요
나는 지역구에 내려가 있어서 무사했어
하지만 현장인구밀집지역입니다 지금공격보다 대피우선입니다