การแต่งงานของผู้ชาย ภาษาเกาหลี

장가
(장가 อ่านว่า jang-ga)

การแต่งงานของผู้ชาย ภาษาเกาหลี 장가
เพลงกล่อมเด็ก ภาษาเกาหลี 자장가

ตัวอย่างประโยค 장가 ภาษาเกาหลี

여자아기를 안고 자장가를 부르는 장면이 나오죠
주식 상장가는 어때 ?