ท่านเอิร์ล ตำแหน่งขุนนางยุโรป ภาษาเกาหลี

백작
(백작 อ่านว่า baegjag)

ท่านเอิร์ล ตำแหน่งขุนนางยุโรป ภาษาเกาหลี 백작

ตัวอย่างประโยค 백작 ภาษาเกาหลี

건의 12대 백작이 귀하의 오후파티 참석을’
난 에드먼드 버튼 경이오 폴건의 12대 백작이자
건의 12대 백작으로서 위대하신 아서왕과
백작님이 아끼는 사람당신생각해봐요
지금까지 제가 모셨던 백작들 중에