ห้องข้างๆ ภาษาเกาหลี

옆방
(옆방 อ่านว่า yeopbang)

ห้องข้างๆ ภาษาเกาหลี 옆방

ตัวอย่างประโยค 옆방 ภาษาเกาหลี

– 소피가 옆방에서고 있다구요 – 그래 자고잖아
옆방에서 자넬 맞을 준비가 됐는지 보고 오겠네
들이 옆방 남자애를 데려가던데