การปฏิบัติ วิถีปฏิบัติ ธรรมเนียมปฏิบัติ ภาษาเกาหลี

관행
(관행 อ่านว่า gwanhaeng)

การปฏิบัติ วิถีปฏิบัติ ธรรมเนียมปฏิบัติ ภาษาเกาหลี 관행

ตัวอย่างประโยค 관행 ภาษาเกาหลี

교회는 100년 이상 관행을 재검토하지 않았잖아요
실감 나는 장면을 원할 때 관행이라말로실사 촬영‘ 을 요구하죠
경쟁자를 돕는게 관행이 아니잖나. – 카메라지금 몇 대 있는데 ?