จุด จุดเล็กๆ ภาษาเกาหลี

반점
(반점 อ่านว่า banjeom)

จุด จุดเล็กๆ ภาษาเกาหลี 반점

ตัวอย่างประโยค 반점 ภาษาเกาหลี

내가 미쳤다고 말해줘요. 구름 모양이 반점으로하고나요 ?
이 독특한 너구리주위의 검은 반점은