หรือ หรือนี่ บอกว่า คิดว่า ภาษาเกาหลี

다고
(다고 อ่านว่า dago)

หรือ หรือนี่ บอกว่า คิดว่า ภาษาเกาหลี 다고
หรือคะ(ครับ) เลยนะครับ(คะ) เชียวนะครับ(คะ) ภาษาเกาหลี 다고요
บอกว่า ดังคำที่ว่า ภาษาเกาหลี 는다고
เชียวนะครับ(ค่ะ) ภาษาเกาหลี 는다고요

ตัวอย่างประโยค 다고 ภาษาเกาหลี

가다보면 물이 있다고 했어요, 중간수도
중동에서 우회전술을 쓴다고
그래, 어떤 사회갖다주겠다고 ?
이상 간여하지 않겠다고 말했습니다
개탄한다고 말했습니다
당신은 어린 딸이 있다고! 알아 ?
후보였었다고 돼있는데
고는 변호사 없이 재판을 받겠다고 했는데
소요우려가 있다고 판단경우,
간과하지 않겠다고 천명면서,
보다 생활수준훨씬 나아졌다고 말이요
저항한다고,
언제 그렇게 소동을 벌였다고
같은 배를 탔다고 여기겠죠,
자신도 당할지 모른다고 생각하겠지
폭력의존해야한다고 생각니까 ?
군에 안들어가겠다고 ?
– 안 가요 – 안 간다고 ?
여행을 싫어한다고 하면서 죄목에 따르면,
사회적 활동을 했다고 생각하나요 ?
신경증정신분열 증세를 나타낸다고 합니다
내가 내보냈다고 ?
죽일 생각 없었다고 ?
군가 혼자 있길 좋아한다고
가짜그런 척 할 수 없다고 하셨잖아