การฝาก การฝากให้ทำ ภาษาเกาหลี

일임
(일임 อ่านว่า il-im)

การฝาก การฝากให้ทำ ภาษาเกาหลี 일임

ตัวอย่างประโยค 일임 ภาษาเกาหลี

문제대책은 족장 회의에 일임했다
알았다! 네게 일임한다!