การเข้ายึด การบุก ภาษาเกาหลี

잠식
(잠식 อ่านว่า jamsig)

การเข้ายึด การบุก ภาษาเกาหลี 잠식

ตัวอย่างประโยค 잠식 ภาษาเกาหลี

새로 온 개는 잠식해오는 북부의 산업화상징하는 게 아닐까요 ?
그러다가 나는 또 완전 어떤거에 심취하게 되서는 또 그 흥분이 나를 다 잠식해