การตัดไมตรี ภาษาเกาหลี

절연
(절연 อ่านว่า jeol-yeon)

การตัดไมตรี ภาษาเกาหลี 절연

ตัวอย่างประโยค 절연 ภาษาเกาหลี

내부는 열 절단기를 견딜 절연 황동이야
절연 테입 ?