เวลา ช่วงเวลา ช่วง ภาษาเกาหลี

시간
(시간 อ่านว่า sigan)

เวลา ช่วงเวลา ช่วง ภาษาเกาหลี 시간
เวลารับประทานอาหารกลางวัน ภาษาเกาหลี 점심시간
เวลาที่กำหนด เวลาตามกำหนด ภาษาเกาหลี 제시간
เวลาทำงาน ภาษาเกาหลี 근무 시간
ที่เกี่ยวกับเวลา ด้านเวลา ภาษาเกาหลี 시간적
เวลาจริง ภาษาเกาหลี 실시간
ทุกชั่วโมง ภาษาเกาหลี 매시간
ชั่วพริบตาเดียว ภาษาเกาหลี 삽시간
ช่วงเวลา ระหว่างช่วงเวลา ภาษาเกาหลี 시간대
ตารางเวลา ตารางสอน ภาษาเกาหลี 시간표

ตัวอย่างประโยค 시간 ภาษาเกาหลี

몇 시간이 지나면 시청우리이다
좋지 않아요 시간 낭비
지금 시간이 오전 9시 54분 10시에 코스시작한다
통역관이 한 명있는데 지금 뉴와크에 있어 한시간정도 걸린답니다
우린 그냥 뭐랄까, 골치거리가 있을땐 다른 좋은 얘기면서 즐거운 시간을 만들거든요
시간, 오전 9시
정해진 시간에 깃발에 닿는 것이다
어쩌면 이 시간에도 TV 앞에 죽치고 있을지도 모르겠군
12시, 즉 2시간 뒤에
시간, 오전 10시 3분
추격출발 2시간 전
1시간 53분 전
2시간이면 따돌릴 수 있어
남은 시간, 1시간 42분
남은 시간, 1시간 25분
남은 시간, 50분
상당 시간 동안,
24시간 30분이 되었다
흐름오랜 시간을 거쳐내려오면서,
더 말해봤자 시간 낭비
시간 낭비인 거 같아
아침 미사준비할 시간이라고 알려주는 종소리
직장에서 근무 시간을 늘려서 바쁘게 지내고 있어
다음같이 더 시간 보내요