ที่เชี่ยวชาญ เป็นพิเศษ ภาษาเกาหลี

전문적
(전문적 อ่านว่า jeonmunjeog)

ที่เชี่ยวชาญ เป็นพิเศษ ภาษาเกาหลี 전문적

ตัวอย่างประโยค 전문적 ภาษาเกาหลี

주치의로서 전문적인 조언을 해줄까요 ?
당신의 전문적 의견이 없다면. .