ความคิดเห็น ความเห็น ทัศนะ ทัศนคติ ภาษาเกาหลี

의견
(의견 อ่านว่า uigyeon)

ความคิดเห็น ความเห็น ทัศนะ ทัศนคติ ภาษาเกาหลี 의견

ตัวอย่างประโยค 의견 ภาษาเกาหลี

정말로 수녀들이 의견을 내길 기대어요 ?
아내와는 종종 의견충돌이 있었지만, 난 여전히 아버지말씀동의한다
스스로 의견을 생성한다’
니 의견을 증명펑크 음악 모음집이 있을 것구나
기사대해 내 의견을 안 물어서 놀랐어
학자의 의견으로설사 지느러미같은 다리가 있다고해도
사업 계획 중 몇 가지에 네 의견이 필요해서
그래서 조나가 이런 의견을 냈습니다
우리 서로 간에 약간의 의견 충돌이 있는 것 같다
스토니 네 의견을 말해 봐라
필요치 않다는 의견이네 위험천만 이라는 거야
의견이 쉽게 모아지지 않았다
쇼키치의 의견을 들어보자
만약 니가 상담 전문가로서의 내 의견을 알고 싶다면.. … 그는 미친놈이야 .
다시 의견을 제시합니다
확정되지 않은 의견을 빼고 확실한 정보만 밝혀야 합니다
다른 행동생물학적 의견은 뭔가 없나 ?
– 의견을 들었나요 ?
직원들의 의견을 묻습니다
상황을 알려드리고 의견도 듣자고 하셨어요
그래 거기대한 공터 연합쪽 의견이 뭐야 ?
검찰측 의견은 ?
변호인의 의견은 ?