เลือก กั้น อาย ภาษาเกาหลี

가리다
(가리다 อ่านว่า galida)

เลือก กั้น อาย ภาษาเกาหลี 가리다

ตัวอย่างประโยค 가리다 ภาษาเกาหลี

고맙소 … 여기서부터 내가 가지고 가리다