ผู้ใช้งาน ภาษาเกาหลี

이용자
(이용자 อ่านว่า iyongja)

ผู้ใช้งาน ภาษาเกาหลี 이용자

ตัวอย่างประโยค 이용자 ภาษาเกาหลี

아무실제로 그렇게는 안 불러요 그건 이용자명이란 거죠