ดังนั้น แบบนั้น เช่นนั้น ภาษาเกาหลี

그렇게
(그렇게 อ่านว่า geuleohge)

ดังนั้น แบบนั้น เช่นนั้น ภาษาเกาหลี 그렇게

ตัวอย่างประโยค 그렇게 ภาษาเกาหลี

그래, 재네들이 그렇게 나오겠어
그래 어디 그렇게 나와봐라
우리도 그렇게 나갈거야
돈과 권력이 있는데 그렇게 해선 안 바뀌죠
다 죽이자는이야! 그렇게 돼있어!
언제 그렇게 소동을 벌였다고
실은, 저희가 그렇게 독실하지는 않아요
그렇게 생각해, 멍청씨 ?
그게 진정 그분인지, 아니면 내가 그냥 그렇게 생각하는 건지
어디 그렇게 나와봐, 우린 가만 있나
나를 그렇게 도와주기만다면매일같이 포식시켜주겠소
그렇게 쥐어짜선 이 나라산업화시키고
그렇게 묵묵히 앉아서
그렇게는 안해 더는 말려들지 않겠어!
너 그렇게 빨리 크면 안돼
왜 그렇게 걸어야 하는 거죠 ?
그렇게 만지면 안 돼요, 엄마, 그러니까
그렇게 되고 싶었어 날 비웃지 마
그분께서 원하는 걸 어떻게 그렇게 확신하실 수 있죠 ?
저희 거울을 그렇게 깨뜨리시는 거죠 ?
그렇게 나빴어 ?
아냐, 그럴 수 없어 – 메리 그레이스 자매님은 그렇게 하셨어
걔가 그렇게 신성하다생각하는 거야 ?
계속 그렇게 붙잡으시는데 그냥 가버려서요
그런데 그렇게 하지 않고 주머니에 손넣고 가만히있는남자들을 보면 어떻게 해야할지 모르겠어요