เคาน์เตอร์ ภาษาเกาหลี

카운터
(카운터 อ่านว่า kaunteo)

เคาน์เตอร์ ภาษาเกาหลี 카운터

ตัวอย่างประโยค 카운터 ภาษาเกาหลี

카운터 뒤의 여자 보이죠 ?