ฉลาดเกินวัย น่ารักน่าชัง ภาษาเกาหลี

깜찍하다
(깜찍하다 อ่านว่า kkamjjighada)

ฉลาดเกินวัย น่ารักน่าชัง ภาษาเกาหลี 깜찍하다

ตัวอย่างประโยค 깜찍하다 ภาษาเกาหลี

지금 야생동물이 깜찍하다고 했니 ?