หนี หลบหนี ภาษาเกาหลี

도주하다
(도주하다 อ่านว่า dojuhada)

หนี หลบหนี ภาษาเกาหลี 도주하다

ตัวอย่างประโยค 도주하다 ภาษาเกาหลี

여자가 도주하다 잡혔는데