นักฟิสิกส์ ภาษาเกาหลี

물리학자
(물리학자 อ่านว่า mullihagja)

นักฟิสิกส์ ภาษาเกาหลี 물리학자

ตัวอย่างประโยค 물리학자 ภาษาเกาหลี

많은 수의 전직 물리학자와 수학자들은 ( 앤드류 셩, 치프 어드바이저, 중국금융감독위원회 )
많은 수의 전직 물리학자와 수학자들은 ( 앤드류 셩,