เป็นคนใจดี ภาษาเกาหลี

친절하다
(친절하다 อ่านว่า chinjeolhada)

เป็นคนใจดี ภาษาเกาหลี 친절하다

ตัวอย่างประโยค 친절하다 ภาษาเกาหลี

연쇄 살인범이라그렇게 친절하다고