ปัญญา สติปัญญา ภาษาเกาหลี

이지
(이지 อ่านว่า iji)

ปัญญา สติปัญญา ภาษาเกาหลี 이지
หน้า หน้ากระดาษ ภาษาเกาหลี 페이지
มาตรวัด ภาษาเกาหลี 게이지
เว็บไซต์ ภาษาเกาหลี 홈페이지
ประเทศไนจีเรีย ภาษาเกาหลี 나이지리아

ตัวอย่างประโยค 이지 ภาษาเกาหลี

하느님교회, 기도고도에는 더 많은 것들이다는 말이지
진짜 죽이지야 않겠죠
기껏피식 사랑이지 ( 메리 주르겐스 ; 주부,
이건 레밍턴 윙매스터 870형 산탄총이다, 12구경이지
흩어지는게 보이지 ?
멈춰라, 멈춰라, 외친 것뿐이지 …
순전히 공산당 짓이지
외치는게 폭력이지
대중교육을 통해 사례통한 교육방식이지
씨부럴놈들로 가득차선 인민들을 엿먹이지
– 저 친구 몇 살이지 ?
난 마거릿 자매야 넌 캐서린이지 ?
물론이지, 그렇고 말고
물론이지
물론 여러분의 보이지 않는 절친한 친구아니
우린 서로를 위해 여기 있는 게 아니오로지 하나님을 위해 있기 때문이지
왜 네 몸무게많이 빠진 것처럼 보이지 ?
정말이지 너무 곤란해서 일부러 피해왔다구
현재 당신 서류사항문제가 있는 것과 같은 것이지요
으면 기적이지
– 1200페이지짜리가 9. 99달러밖에 안해요 – 와우, 나폴레옹
땅에 대한 가족분들의 결정정말이지 옳으신 판단세요
얼마나 빨리 움직이지 ?
그래야지 – 물론이지